News

Evaluatie Floriade 2022 Almere.

De Floriade 2022 heeft elk gezin in Almere minimaal € 1275,- gekost.

Totaal hebben alle Nederlanders € 211,6 miljoen belastinggeld bijgedragen aan de Floriade.

De hoofdoorzaak van het financiële debacle is het feit dat de Floriade 22 een speelbal is geweest van onervaren lokale politici. Zij wilden met de Floriade een zeer complex pakket van zeven (7!) integrale doelstellingen realiseren;

 1. De verbreding van de A6 en de daarbij behorende inpassingen in het landschap.
 2. De realisatie van een nieuwe groene woonwijk Hortus 
 3. De integratie van bestaande camping en jachthaven in de Floriade en wijk Hortus.
 4. Het vestigen van het imago van Almere als “Groene Stad”.
 5. De Almeerse jeugd betrekken bij de realisatie van de Floriade via “The Making Of.” 
 6. Het aantrekken van nieuwe investeringen en zakelijke activiteiten naar Almere door de organisatie van B2B evenementen in de aanloop en tijdens de Floriade.
 7. De organisatie van een sensationele Wereld Tentoonstelling voor het internationale publiek en bedrijfsleven met als thema’s:
 1. Alle aspecten van de Wereld Tuinbouw Sector en hun innovaties.
 2. “Greening” en de Groene Wereldstad van de Toekomst “.
 3. Kunst & Cultuur.

Dankzij deze ambities van de initiatiefnemers, Anne Marie Jorritsma en Adri Duivesteijn, werd de Almeerse gemeenteraad opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Door dit duo werd namelijk de basis gelegd voor het debacle.

In maart 2023 zullen de uiteindelijke “officiële kosten en inkomsten” van de Floriade 2022 Almere bekend zijn. Hoewel de politici het spel “Balletje-balletje” blijven spelen met de verschillende budgetten om te verhullen wat de werkelijke kosten zijn, is er o.a. dankzij de WOB-verzoeken van de onderzoekjournalisten van 1-Almere en Omroep Flevoland, al genoeg informatie voorhanden om een inschatting te kunnen maken van de totale kosten en inkomsten, van deze 7 ambitieuze politieke Floriade doelstellingen.

De kosten en inkomsten Gemeente Almere.

In juli 2022 heeft de gemeente een overzicht gepubliceerd van de gemaakte kosten voor de Floriade en de wijk Hortus. (Zie bijlage 1) Onze inschatting is dat de totale uitgaven voor de Floriade BV gestegen zijn van € 94 miljoen naar + € 101 miljoen.

In hetzelfde document lezen wij dat de uitgaven van de Gemeentelijke Project Groep voor de Floriade per juli 2022 € 36 miljoen zijn geweest. Gezien alle strubbelingen in de laatste maanden schatten wij deze kosten uiteindelijk per maart 2023 op + € 40 miljoen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/312487/rechter-hakt-geen-knoop-door-in-conflict-rond-horecapaviljoen-floriade;

https://nos.nl/artikel/2460801-laatste-floriade-gebouw-kan-worden-gesloopt-ondanks-wanbetaler-italie;

Pas in 2016 realiseerden de Almeerse politici zich, dat o.a. een camping en jachthaven niet pasten in een Wereld Tentoonstelling. De kosten om fouten in het Masterplan te corrigeren, zoals o.a. uitkoop en verplaatsing camping, jachthaven, zeilschool, geluidswal, zijn niet ten laste zijn gebracht van de Floriade of Hortus, maar zijn in het kader van Almere2.0 weg-geboekt naar o.a. Landschapsplan, Fonds Verstedelijking, BDU Verkeer; +€ 9 miljoen.

Tenslotte de aanleg en exploitatiekosten van het parkeerterrein. Inclusief de shuttlebussen en aanpassing voorzieningen in 2022. Hier is zeker een verlies op geleden van + € 4 miljoen.

In totaal zijn de minimale directe kosten van de Floriade voor de gemeente Almere:

1. Kosten BV Floriade: € 101 miljoen.

2. Kosten ambtelijke werkgroep Floriade t/m maart 2023: € 40 miljoen

3. Kosten onvoorziene aanpassingen terrein o.a. camping, jachthaven: € 9 miljoen.

6. Verlies aanleg/exploitatie parkeerterrein: € 4 miljoen

Totale minimale kosten € 154 miljoen

Hiervan kunnen we de inkomsten aftrekken. 

In plaats van 2,3 miljoen bezoeken zijn er 690.000 bezoeken aan de Floriade gegenereerd door 585.000 betalende bezoekers met een ticket. Dit leverde zo’n € 8 miljoen netto-inkomsten op uit kaartverkoop. Plus de € 2 miljoen aan andere inkomsten dan komen wij op slechts +€ 10 miljoen aan echte commerciële inkomsten voor de BV Floriade!

De gemeente Almere beschouwt de ontvangen subsidies van Rijk en Provincie ook als “inkomsten”. Boekhoud technisch voor een gemeente misschien terecht, maar onterecht gezien uit het perspectief van de Nederlandse belastingbetaler. Maar goed laten we om deze discussie nu even te vermijden de lokale politieke redenering van “inkomsten*” volgen:

1. Commerciële inkomsten BV Floriade € 10 miljoen.

2. Ontvangen subsidies van Rijk en Provincie € 26 miljoen (zie bijlage 1*)

Totale “inkomsten” gemeente Almere maximaal: € 36 miljoen.

Het resultaat is dat de Floriade 2022 de bewoners van Almere minimaal € 118 miljoen heeft gekost of te wel € 1275,- per gezin/huishouden. 

Maar dit zijn helaas nog niet alle kosten voor de Almeerse gezinnen! De ontwikkelingskosten van de woonwijk Hortus zijn buiten de kosten van de Floriade gehouden. Dat is niet terecht. De kosten van de ontwikkeling van het expoterrein zijn hier helemaal mee verweven. Volgens de architect van de Floriade, Winny Maas van MVRDV is het masterplan tegelijk de onderlegger voor de aanstaande stadswijk Almere Hortus. https://www.dearchitect.nl/271131/winy-maas-over-de-floriade-ik-had-liever-meteen-1200-woningen-gebouwd  

Men moet kosten en inkomsten* van Floriade 22 en de wijk Hortus, dus integraal berekenen, zoals het ook in de 7 bovengenoemde doelstelling van de politici was bepaald. https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Beleidsnota_s/Definitief_Ontwikkelingsplan_Floriade.pdf

Om politieke reden heeft men later de oorspronkelijke Floriade-Hortus Business Case in tweeën gedeeld. Het werd namelijk steeds lastiger om de gestegen kosten “te verkopen” aan hun kiezers. De interne financiële rapportage bleef grappig genoeg wel integraal, hetgeen bewijst dat kosten en inkomsten van Hortus en Floriade bij elkaar behoren. (Zie bijlage 1)

Na afloop van de Floriade zullen er 660 woningen worden gebouwd. Op basis van onze ervaring voorspellen wij dat een stuk van de al aangelegde kwetsbare infrastructuur in 2023 kapotgereden zal worden door het bouwverkeer. Tezamen met o.a. de juridische strijd met de projectontwikkelaars over meer woningbouw, zal dit tot verdere extra kosten leiden. 

De uitgaven van € 27 miljoen (Bijlage 1) zullen zeker oplopen tot minimaal + € 32 miljoen

https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/55095/projectontwikkelaar-weerwater-cv-floriadewijk-kan-nu-gebouwd-wo;

De grondexploitatie van de wijk Hortus heeft tot nu toe al een verlies opgeleverd. 

Zie de laatste alinea van de onderstaande link + € 17 miljoen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/300909/floriade-gaat-laatste-maand-in-tekort-nu-85-miljoen . De opbrengst van de verkoop van de resterende m2 Floriade-gronden aan ontwikkelaars zien wij ook niet rooskleurig in. Gezien de huidige problematiek met de Weerwater cv is het zeer onwaarschijnlijk dat dit miljoenen netto extra gaat opleveren. https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/54329/realisatie-floriadewijk-kan-wel-eens-lang-gaan-duren

Als we deze kosten, veroorzaakt door de Floriade ambities van de politici optellen bij het totaal dan komen we op € 118 + € 49 = € 167 miljoen aan kosten voor Floriade en Hortus. Verdelen we dit over de 92.500 huishoudens in Almere dan is dat € 1805,- per gezin.

Maar dit is nog steeds niet het hele verhaal. Wanneer we gaan kijken naar de totale kosten* voor de Nederlandse belastingbetaler, dan wordt het kostenplaatje nog hoger.

De subsidies betaald door Rijk en Provincie aan de Floriade zijn voor de Almeerse politici in eerste instantie een meevaller. Maar de bewoners van Almere, hebben net als alle andere Nederlanders daaraan meebetaald. We trekken die dus af van de inkomsten. + € 26 miljoen.

Lopend over de Floriade viel het op hoeveel paviljoens er stonden, gefinancierd door de Rijksoverheid, Provincies, o.a. Flevoland en Gelderland en steden zoals Amsterdam, Ede/Wageningen. In totaal schatten wij de ontwikkelingskosten, bouwkosten, exploitatiekosten, afbraak en her-locatiekosten voor de deelnemende Nederlandse overheden op minimaal +€ 12 miljoen. In dit bedrag zijn ook opgenomen de afschrijving en overdrachtskosten van paviljoens, na de verkoop van de ene aan de andere gesubsidieerde instantie, zoals het Flevoland Paviljoen aan de Hogeschool Aeres. 

Maar ook de kosten die vaak worden “vergeten” door de politici. Namelijk het brutosalaris van “Floriade uren “, besteed in alle jaren voor en in 2022, door ambtenaren & wethouders (excl. Almere), gedeputeerden en commissarissen van de Koning. Plus hun reis & verblijf kosten voor het bijwonen van alle Floriade bijeenkomsten tot en met 2022.

Een groot aantal gesubsidieerde organisaties zoals o.a. Almere City Marketing, Visit Flevoland, Amsterdam Partners, NBTC, Horizon Flevoland, PilotM-Museum, Aeres Hogeschool, Universiteit Wageningen hebben de afgelopen jaren in het kader van de Floriade, promotiecampagnes uitgevoerd en/of seminars voorbereid en georganiseerd. 

Plus dan nog de Floriade activiteiten van o.a. de gemeente Dronten en Lelystad.

Totale bijdrage aan overheidssubsidies in deze activiteiten ongeveer + € 6 miljoen.

Hoewel Regeringscommissaris Anne Marie Jorritsma beweert geen salaris te hebben ontvangen om buitenlandse inzendingen te werven voor haar Floriade, zullen alle businessclass vluchten, verblijven in 5*hotels en diners, het nodige hebben gekost. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/314848/jorritsma-vocht-in-moeizaam-traject-voor-geld-en-erkenning-floriade

Tel daarbij op de bruto uurloon kosten tijdens de opening van de aanwezige 500 feestende politici, ambtenaren en de Koning; plus de beveiliging en tientallen dienstchauffeurs, dan heeft de Nederlandse belastingbetaler daar minimaal + € 0,6 miljoen aan mee betaald.

Alle investeringen met belastinggeld van de Nederlands overheden in de Floriade 2022 bij elkaar opgeteld, bedragen € 167+ € 44,6 = minimaal € 211,6 miljoen!

Uit ervaring weten wij dat politici de bovenstaande kostenanalyse niet herkennen en daarom ook niet zullen erkennen. Dat is geen kwade opzet, maar ze zijn niet gewend om buiten hun politieke verantwoordelijkheid te denken en op deze manier de kosten te analyseren. Maar het is helaas wel de realiteit dat dit totale bedrag door de politici met geld van de Nederlandse belastingbetaler, is besteed aan de Floriade 2022. 

Sinds 2015 wordt de ontwikkeling van de Floriade beschreven in een dynamisch rapport. https://www.looopings.nl/weblog/19277/Vernietigend-rapport-over-Floriade-2022-geen-interessante-attracties-en-reele-kans-op-faillissement.html; Hierin wordt duidelijk welke fouten de politici en hun consultants zoals Bureau Buiten, hebben gemaakt. 

De politici waren al lang van tevoren gewaarschuwd over de risico’s van de Floriade, zoals ook gemeld door Zef Hemel, Hoogleraar Urban Planning. https://zefhemel.nl/2022/06/;

Samenvattend zijn de hoofdoorzaken van het financiële debacle de volgende:

 1. De 7 te ambitieuze doelstellingen die men wilde bereiken met de Floriade.
 2. Tunnelvisie politici en foute adviezen van onkundige consultants.
 3. Foute keuze locatie. Doorsneden door een A6. Bestaande camping en jachthaven moeten worden uitgekocht. Aansluitend parkeerterrein niet mogelijk.
 4. Laaggelegen eilanden en versnipperd expo terrein maken zeer dure grondwerkzaamheden en bouw bruggen noodzakelijk. 
 5. Hoge operationele kosten door te groot expo-terrein van 62 ha en twee ingangen.

Het tentoonstellingsterrein had maximaal 35 ha moeten zijn.

 1. De kosten zijn bewust te laag gepresenteerd om gemeenteraad akkoord te laten gaan. Hierdoor is vanaf 2014 een zelf gecreëerde stroom van negatieve Floriade publiciteit ontstaan, door steeds nieuwe “onverwachte “kostenoverschrijdingen.
 2. Foute layout park, niet verrassend door grid-structuur, kaarsrechte paden en te lang (20km) voor 60+ publiek. Ontworpen door stedenbouwkundige architect. De Floriade moet altijd ontworpen worden samen met themapark- en landschapsarchitecten!
 3. Foute keuze thema “Greening”. Dit is een politiek belangrijk onderwerp, maar geen aansprekend thema voor entertainment van het massa publiek!
 4. Verouderd concept Floriade, negatief imago, te duur reclamemedium, waardoor het (tuinbouw)bedrijfsleven niet meer participeert en/of sponsor wil worden.
 5. 50% minder deelnemende tuinbouwbedrijven in vergelijking met voorgaande edities. Hierdoor ontbraken de grote publiekstrekkers, zoals de 13 spectaculaire binnen-tentoonstellingen van 8000 m2!
 6. Officiële entreeprijs € 29-€ 35 en parkeren € 14,50. Veel te hoog in relatie met het weinige aanbod van attracties en inzendingen met “Whow” belevingen.
 7. Geen continuïteit door 7 x wisselende directies en 5 x verantwoordelijke wethouders 
 8. Vertrek van 35 % van de ervaren managers waardoor er geen opbouw was van een hecht ervaren team en vertraging ontstond in de planning en bouwvergunningen. https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/51264/zorgen-pvv-over-uittocht-bij-floriade 
 9. Hierdoor waren na opening veel paviljoens niet klaar. Met als gevolg veel negatieve publiciteit in cruciale PR weken direct na opening. 
 10. Te mooie artistimpressies in pre-opening fase. Na opening viel de realiteit erg tegen.
 11. Te grote focus op doelgroep jongeren. Daardoor te veel promotie via sociale media en digitale marketing welke de traditionele Floriade doelgroep 55+, niet bereikt.
 12. Te veel handen aan het stuurwiel maakten het project stuurloos; politici, consultants, ambtenaren, MVRDV, NTR, Weerwater CV, directie Floriade BV en RVC.  

Corona en inflatie zijn dus beslist niet de hoofdoorzaken van het Floriade 2022 debacle!

Politici kunnen het woord Covid wel als “bewijs” 50 x laten opschrijven op bijna elke pagina van een rapport, maar dan nog heeft Covid max 15 % invloed gehad op het eindresultaat!

– In 2022 was het aantal toeristen bijna terug op niveau 2019. Https://lnkd.in/e4H6hrUG 

Een vergelijkbare attractie zoals de Keukenhof haalde vanaf maart 2022 1,1 miljoen in plaats van 1,3 bezoekers in 2019. Slechts 15 % minder dan voor Covid.!

-Voor de Orchideeën Hoeve in Flevoland, was 2022 een topjaar. .https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/317836/orchideeen-hoeve-verbreekt-eigen-bezoekersrecord

-De potentiële hoofdsponsor Rabobank had in 2015, al lang voor corona laten weten, niet meer in 2022 met € 5 miljoen te sponsoren en in hun kielzog vele andere bedrijven. 

-Kostenstijging door inflatie? PWC waarschuwde in 2016 al in een rapport voor een stijging door veel te laag gebudgetteerde kosten. De inflatie is pas medio 2022 fors gaan toenemen. 

Nee…het zijn politici zoals o.a. Jorritsma, Duivesteijn, Mulder, Herrema en Hoek, die het debacle hebben veroorzaakt. Zij hebben zelf de negatieve publiciteit gecreëerd door hun te grote ego’s, tunnelvisie en onkunde. Niet Omroep Flevoland!

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/306587/door-verliefdheid-en-prestige-mislukken-grote-projecten-zoals-de-floriade;

Het is schandalig hoe deze politici nu proberen anderen de schuld te geven en Covid 

“gebruiken” om extra subsidies los te krijgen bij Provincie en Rijk, voor de Floriade tekorten. Subsidies waar ondernemers in de cultuur, evenementen en recreatiesector vergeefs een beroep op hebben gedaan, zijn nu plotseling wel beschikbaar! https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/313725/almere-wil-nog-steeds-dat-provincie-portemonnee-trekt-voor-verliezen-floriade

Dankzij o.a. Peter Verdaasdonk en Sven Stimac, die als ex-directeuren geprobeerd hebben het fundament van de Floriade te leggen, maar kapot zijn gemangeld door de ridicule eisen van de politiek, tezamen met o.a. Marc Wijman en Etienne Schiffelers; Niek Roozen, Annemarie Gerards, Rachel Camps, die jarenlang onverstoorbaar hebben doorgewerkt en Hans Bakker, die vlak voor opening de moed heeft gehad om aan het roer te gaan staan, is deze Floriade nog iets geworden. Zonder hun professionele inzet was het debacle nog groter geweest!

Het is opvallend hoe de politici, de directie van de Floriade BV heeft aangemoedigd om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken uit de regio, waar hun kiezers vandaan komen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/303019/flevolanders-kunnen-volgende-week-voor-5-euro-naar-de-floriade.

Door deze “goodwill acties” wilde men politieke steun verwerven en een pijnlijke raads-enquête in de toekomst ontlopen. Dat hierdoor de inkomsten uit kaartverkoop nog lager zijn uitgekomen, maakte de politici niets uit! Hun politieke toekomst is toch immers veel belangrijker dan het belastinggeld van de burger of niet?

Het is stuitend om te zien hoe de politiek omgaat met het belastinggeld van de burgers.

Dit punt is goed verwoord door de directeur-eigenaar van één van de vooraanstaande ingenieursbureaus van Nederland, in een artikel in Quote Magazine.

https://www.quotenet.nl/zakelijk/a41347747/floriade-gokken-met-gemeenschapsgeld/?fbclid=IwAR3Z4IQ27iRqs97GP7XjoBCuHzcFwN35LRhOB7RddjwjdU9WlPk80YRw27A;

Op basis van de opgepompte bezoekersaantallen en “overweldigende belangstelling in de laatste weken”, spreken de politici nu van “een groot succes”! Ook al heeft hun “Wereld Tentoonstelling” ongeveer net zoveel bezoekers getrokken als DierenPark Amersfoort!

Een analyse van de bezoekersaantallen laat zien dat ongeveer 585.000 personen een ticket hebben gekocht. De politici hebben dus een subsidie van € 362- per bezoeker betaald, om hen kennis te laten maken met hun verkiezingsthema “Greening ”! 

Dit is niet alleen oneigenlijke concurrentie met bestaande toeristische attracties en vakbeurzen, maar ook het bewijs dat het reclamemedium “Wereld Tentoonstelling” hopeloos verouderd is! 

 1. Een publiekscampagne via TV, specials in dagbladen en sociale media was veel effectiever geweest!
 2. Met een vak-tentoonstelling en congressen in de Jaarbeurs hadden duizenden ambtenaren, adviseurs, politici en “influencers” ook kennis kunnen maken met het thema “Greening”.

En… tegen aanzienlijk minder kosten dan de € 211,6 miljoen voor een Floriade!

Ongetwijfeld zullen de politici nu gaan beweren dat de Floriade op andere gebieden 

zeer positieve effecten” heeft gehad. Het is de bekende vlucht naar voren om vooral de zogenaamde Floriade Legacy te roemen, maar;

 1. De verbreding van de A6 is niet het gevolg van de Floriade. Al in 2007, lang voor de Floriade bestonden deze plannen. https://www.parool.nl/nieuws/verzet-tegen-plan-a6-a9~bd6753b7/ 
 2. De economische spin-off van € 436-€ 486 miljoen zoals Bureau Buiten voorspelde in 2015, is niet meer dan een paar miljoen bruto geweest. Zie pg 45 via link hieronder. https://floriade.almere.nl/fileadmin/user_upload/2015_07_22_floriade_masterplan_definitief.pdf
 3. De Floriade Legacy, de woonwijk Hortus is echt geen “World Show Case” voor Greening, zoals Maaike Veeningen, de huidige wethouder EZ, enthousiast beweert. https://dutchitchannel.nl/702153/floriade-expo-als-aanjager-voor-lsquo-growing-green-city-rsquo-almere.html; Bijna elke nieuwe woonwijk in Nederland gebouwd in 2022 heeft dezelfde of zelfs veel betere “Groene infrastructuur”.
 4. De Floriade hielp 200 werklozen aan een baan en bespaarde € 4 miljoen aan subsidies? Een megasucces claimen politici. Maar in het tweede kwartaal van 2022 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkeloos. In de huidige overspannen arbeidsmarkt hadden de 200 ook een baan gevonden zonder Floriade!
 5. Extra investeringen dankzij de Floriade in Almere? Onzin; dat is een proces van jaren en niet 180 dagen! De negatieve publiciteit over incapabele Almeerse bestuurders heeft eerder investeerders afgeschrikt, dan aangetrokken.
 6. Succesvolle B2B meetings? Slechts 45.000 zakelijke bezoekers zijn gekomen, in plaats van de verwachtte 96.000! 

Ondanks het debacle in Almere, is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR), in 2032 opnieuw een Floriade wil organiseren! 

 1.  De NTR loopt geen enkel financieel risico.
 2. De NTR eist van een gemeente “gratis” voorzieningen voor de tuinbouw exposanten, zoals o.a. een hal van 10.000 m2, 6000 m2 kas en € 3 miljoen ter ondersteuning van inzendingen. Plus voor de IHPA 1% van kaartverkoop. In ruil voor deze exorbitante financiële bijdrage behoeven de NTR en AIPH contractueel niets substantieels te leveren.

http://www.tuinbouwraad.nl/images/Procedure%20en%20randvoorwaarden%20Floriade%202022.pdf

De gemeente Almere heeft zelf kunnen ervaren dat de NTR veel beloofd maar bitter weinig waarmaakt. Ook met een financiële bijdrage aan de NTR is de participatie van tuinbouwbedrijven in de Floriade 2022, in vergelijking met vorige edities, met 50% afgenomen!  De snijbloemen sector heeft geen geloof meer in een Floriade en daarom ontbraken de 13 spectaculaire binnen-tentoonstellingen van 8000 m2 in 2022! 

DE grote publiekstrekkers van alle Floriade’s vanaf 1960!

Opgeteld moet een gemeente ongeveer € 13 miljoen “doneren” aan de NTR om een Floriade “te mogen organiseren”. De NTR verliest haar invloed wanneer hun lobbyactiviteiten niet meer gefinancierd worden door een Floriade. Logisch dus dat zij willen doorgaan.

Dat is ok, maar dan moet de sector zelf een Floriade organiseren en betalen. Net zoals andere bedrijfstakken dat doen door middel van o.a. een HISWA, Vakantiebeurs, TEFAF.

Ons advies aan de NTR is om voor 2032 een permanente locatie te ontwikkelen. Maar dan wel samen met een aantal echte experts, welke bewezen praktijkervaring hebben in de ontwikkeling, bouw & management van horticultuur themaparken.

Verbazingwekkend is het om vast te stellen dat de Gemeente Almere, ondanks alle waarschuwingen twee keer de kans heeft laten lopen om te stoppen met de Floriade.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/balletje-balletje-met-tuinbouw;

Ook toen de contouren van het financiële debacle al duidelijk zichtbaar werden.

-De eerste keer was in 2015/2016 toen het Rapport Veerman en het PWC-rapport de grote financiële risico’s van de Floriade aan het licht brachten.

-De tweede keer was in juni 2020 toen men midden in de Corona epidemie, zonder gezichtsverlies en minimale kosten de Floriade had kunnen afblazen.Maar de Almeerse politici besloten alle adviezen van experts uit de praktijk te negeren. Alleen politiek betrouwbare consultants “wiens brood men eet, wiens taal men spreekt “, werden ingehuurd om “het bewijs” te leveren dat “doorgaan” veel beter was.

Helaas hebben de Almeerse politici nog steeds weinig geleerd en zijn ze vol enthousiasme begonnen met het volgende megalomane project. Het M-Museum dat in de top 10 van de Nederlandse musea moet komen. Heeft men ooit de huidige top 10 musea al eens bezocht en weet men hoe die markt in elkaar zit? Er zijn 631 musea in Nederland, waarvan al 127 zich op kunst richten.  https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/314743/kunstmuseum-flevoland-kost-63-5-miljoen-euro

Alleen met vele miljoenen subsidies per jaar blijven de meeste van deze noodlijdende kunstmusea op de been! 

Willen de bewoners dolgraag een museum dat hun vele miljoenen per jaar gaat kosten of is dit alleen de wens van een aantal politici?

We wensen de inwoners Almere veel wijsheid toe bij nieuwe verkiezingen van de politici, die hun werkelijke belangen vertegenwoordigen in Almere en Provincie Flevoland.

Daarbij moeten de kiezers zich niet laten leiden door uitspraken van de gedeputeerden van de Provincie Flevoland, die nu voor de verkiezingen in maart 2022 roepen dat er géén extra subsidie komt om de Floriade tekorten af te dekken. 

https://nos.nl/artikel/2456464-provincie-gaat-deel-miljoenenverlies-floriade-niet-compenseren;

Want het zal ons niet verbazen wanneer dezelfde gedeputeerden, na de provinciale verkiezingen in maart 2022, toch toestemming geven om de gemeente Almere extra te compenseren voor de geleden verliezen! Men is dan inmiddels weer voor 4 jaar herkozen en de kiezer heeft het nakijken! Deze truc om de kiezers te misleiden pasten de politici van de gemeente Almere namelijk ook toe vlak, voor de raadsverkiezingen in 2021! 

En zo verliest de kiezer steeds meer het vertrouwen in de politiek!

Nawoord.

De cijfers in dit evaluatierapport, versie 18 februari 2023, zijn o.a. gebaseerd op publiekelijke informatie welke beschikbaar is via Google op het internet. Daarnaast op de officiële cijfers van de gemeente Almere & Amsterdam, Floriade BV, Rijk en de Provincies Flevoland en Gelderland. Gesprekken met Almeerse politici van de oppositie, raadsleden van de Gemeente Almere, bewoners van Almere en Almeerse ondernemers. Interviews & research van journalisten. De inschattingen van de totale kosten en inkomsten zijn gedaan door een tiental experts uit de themaparken industrie, tuinbouw, overheid, vastgoed & financiële sector, welke o.a. 3 maal de Floriade 2022 hebben bezocht.  

In oktober 2016 werd in Binnenlands Bestuur, het vakblad voor de overheid al uitgebreid gewaarschuwd voor een financieel debacle van de Floriade 2022 Almere.  https://destination-strategies.com/bedankt-voor-de-bloemen/

Onze rapporten over de Floriade zijn tientallen malen genoemd in de media en regelmatig ter informatie verstuurd aan alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Almere.

Ondanks al deze waarschuwingen zijn we tussen 2014 en 2023 slechts één keer gevraagd om onze voorspelling te komen toelichten, waarom de Floriade 2022 op een debacle zou kunnen uitlopen.

Voor het gesprek was door de wethouder 60 minuten uitgetrokken. Hiervan hebben we 30 minuten op de gang moeten wachten. Vervolgens moesten we na binnenkomst 20 minuten een monoloog aanhoren, waarom deze Floriade geen oubollige “Bollen en Bloemkolen Floriade” zou worden. Deze moderne Floriade zou zeer succesvol zijn en wij (sic) behoeften ons geen zorgen te maken.

Na 10 minuten discussie werden we vriendelijk verzocht te vertrekken, want de wethouder had een hele belangrijke lunchafspraak. 

Voor verdere informatie en vragen: hvandriem[apenstaartje]destination-strategies.com.

Bijlage 1.

OnderwerpFactsheet 
Aan
VanProjectcontroller Floriade 
Datum22 juli 2022

Algemeen 

Onder de noemer ‘Floriade 2022’ organiseren we het evenement Floriade Expo én ontwikkelen we een nieuwe woonwijk. Floriade 2022 bestaat uit:

 • een organisatie die is ondergebracht in een aparte BV (Floriade Almere 2022 B.V.)
 • een gemeentelijke projectorganisatie (in 2017 toegevoegd aan de business case).

Binnen de gemeentelijke projectorganisatie worden niet alleen kosten gemaakt voor de expo, maar ook kosten ten behoeve van de stadswijk die op hetzelfde moment wordt gerealiseerd. De bijdrage van de gemeente Almere is dan ook op te splitsen in twee onderdelen. Een bijdrage die verband houdt met de expo en een bijdrage die verband houdt met de grondexploitatie van de stadswijk.

Tijdlijn

Onderstaand wordt in een tijdlijn weergegeven wat de grote beslismomenten in de gemeenteraad geweest zijn en wat hiervan de consequenties waren voor de bijdrage van de gemeente en de risicoreserve. In de bijlage vind u een uitgebreid verloopoverzicht van de business cases van de Floriade. 

*. De gemeente Almere en de Floriade BV beschouwen de subsidies van Rijk en Provincie als “inkomsten”.

Naar onze mening zijn dat géén inkomsten maar kosten voor de Nederlandse belastingbetaler. Vandaar dat onze cijfers over de totale kosten afwijken van de cijfers gepubliceerd door de gemeente Almere en in het onderzoek door 1Almere en Omroep Flevoland.

Business case Floriade Almere 2022

Kosten

De totale kosten voor Floriade Almere 2022 omvat 150 miljoen:

Kosten Floriade Almere 2022 B.V.94
Kosten gemeentelijke Projectorganisatie63
kosten die verband houden met de expo36
kosten die verband houden met de grondexploitatie stadswijk27
157

De kosten voor het evenement bedragen dus 157-27=130 miljoen. (Of: 94+36=130 miljoen.)

Dekking*

De dekking voor deze kosten bestaat naast de bijdragen van de gemeente Almere, Rijk en provincie, ook uit de opbrengsten van de kaartverkoop/parkeren, sponsoring en subsidies.

Bijdrage Almere92,5
Kaartverkoop / parkeren bezoeker10,6
Sponsoring / Bijdrage exploitatie derden1,7
Bijdrage Provincie Flevoland7,0
Bijdrage Rijksoverheid15,0
Subsidies / Werkgelegenheidsproject4,0
130

Risicoreserve

Daarnaast houdt de gemeente Almere rekening met een aantal risico’s. Denk aan kosten die we zouden gaan maken als de bezoekersaantallen tegenvallen of als de sponsoropbrengsten minder zijn dan begroot. Er is hiervoor op dit moment 6,1 miljoen apart gehouden in de risicoreserve.