News

De Floriade 2022 heeft elk gezin in Almere minimaal € 1.405,- gekost.

Vorige week hadden wij berekend dat de Floriade 2022  de Nederlandse belastingbetaler meer dan €200.- miljoen heeft gekost. Maar hoeveel heeft nu eigenlijk elk gezin in Almere moeten bijdragen aan deze Floriade ?

 De Floriade Almere is helaas een speelbal van politici geworden. De hoofdoorzaak voor het financiële debacle in 2022 moet worden toegeschreven aan het complexe pakket van zeven (7!) integrale doelstellingen, waarvoor de politici de Floriade wilden gebruiken.

 1. De verbreding van de A6 en de daarbij behorende inpassingen in het landschap.
 2. De realisatie van een nieuwe groene woonwijk Hortus 
 3. De integratie van bestaande camping en jachthaven in de Floriade en Hortus.
 4. Het vestigen van het imago van Almere als “Groene Stad”.
 5. De Almeerse jeugd betrekken bij de realisatie van de Floriade via “The Making Of.” 
 6. Het aantrekken van nieuwe zakelijke activiteiten naar Almere door de organisatie van B2B evenementen in de aanloop en tijdens de Floriade.
 7. De organisatie van een sensationele Wereld Tentoonstelling voor het internationale publiek met als thema’s:
 1. Alle aspecten van de Wereld Tuinbouw Sector en innovaties.
 2. “Greening” en de Groene Wereldstad van de Toekomst.
 3. Kunst & Cultuur.

Dankzij deze ambities van burgemeester Anne Marie Jorritsma en wethouder Adri Duivesteijn werd de Almeerse gemeenteraad opgezadeld met een onmogelijke opdracht. 

In maart 2023 zullen de uiteindelijke “officiële” kosten en inkomsten van de Floriade 2022 Almere bekend zijn. Hoewel de politici het spel “Balletje-balletje” blijven spelen met de verschillende budgetten om te verhullen wat de werkelijke kosten zijn, is er o.a. dankzij de WOB-verzoeken van de onderzoekjournalisten van 1-Almere en Omroep Flevoland, al genoeg informatie voorhanden om een inschatting te kunnen maken van de totale kosten en inkomsten, van deze 7 ambitieuze Floriade doelstellingen.

De kosten.

In juli 2022 heeft de gemeente een overzicht gepubliceerd van de gemaakte kosten voor de Floriade en de wijk Hortus. (Zie bijlage 1) Onze inschatting is dat de totale uitgaven voor de Floriade BV gestegen zijn van € 94 miljoen naar + € 101 miljoen.

In hetzelfde document lezen wij dat de uitgaven van de Gemeentelijke Project Groep voor de Floriade per juli 2022 € 36 miljoen zijn geweest. Gezien alle strubbelingen in de laatste maanden schatten wij deze kosten uiteindelijk per maart 2023 op + € 41 miljoen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/312487/rechter-hakt-geen-knoop-door-in-conflict-rond-horecapaviljoen-floriade;

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/310363/floriade-zoekt-kopers-voor-grote-kas

Pas in 2016 realiseerden de Almeerse politici zich, dat o.a. een camping en jachthaven niet pasten in een Wereld Tentoonstelling. De kosten om fouten in het Masterplan te corrigeren, zoals o.a. uitkoop en verplaatsing camping, jachthaven, zeilschool, geluidswal, zijn niet ten laste zijn gebracht van de Floriade of Hortus, maar zijn in het kader van Almere2.0 weg-geboekt naar o.a. Landschapsplan, Fonds Verstedelijking, BDU Verkeer; +€ 9 miljoen.

Tenslotte de aanleg en exploitatiekosten van het parkeerterrein. Hier is zeker een verlies op geleden van + € 5 miljoen.

In totaal zijn de minimale directe kosten van de Floriade voor de gemeente Almere:

1. Kosten BV Floriade: € 101 miljoen.

2. Kosten ambtelijke werkgroep Floriade t/m maart 2023: € 41miljoen

3. Kosten onvoorziene aanpassingen terrein o.a. camping, jachthaven: € 9 miljoen.

6. Verlies aanleg/exploitatie parkeerterrein: € 5 miljoen

Totale minimale kosten € 156 miljoen

Hiervan kunnen we de volgende inkomsten aftrekken:

De maximaal 690.000 bezoeken aan de Floriade zijn gegenereerd door 585.000 betalende bezoekers met een ticket. Dit levert zo’n € 8 miljoen netto-inkomsten op uit kaartverkoop. Plus de € 2 miljoen aan andere inkomsten komen wij op slechts +€ 10 miljoen aan echte commerciële inkomsten voor de BV Floriade.

Vervolgens beschouwt de gemeente Almere de ontvangen subsidies van Rijk en Provincie als “inkomsten”. Boekhoud technisch voor een gemeente misschien terecht, maar natuurlijk volledig onterecht gezien uit het perspectief van de Nederlandse belastingbetaler, inclusief de burgers in Almere. Maar goed, laten we de politici een plezier doen.

1. Commerciële inkomsten BV Floriade € 10 miljoen.

2. Ontvangen subsidies van Rijk en Provincie € 26 miljoen (zie bijlage 1*)

Totale “inkomsten” gemeente Almere maximaal: € 36 miljoen.

Het resultaat is dat de Floriade 2022 de bewoners van Almere minimaal € 130 miljoen heeft gekost of te wel € 1405,- per gezin/huishouden. 

Maar dat is helaas niet het hele verhaal. De ontwikkelingskosten van de woonwijk Hortus zijn buiten de kosten van de Floriade gehouden. Dat is niet terecht. De kosten van de ontwikkeling van het expoterrein zijn hier helemaal mee verweven. Volgens de architect van de Floriade, Winny Maas van MVRDV is het masterplan tegelijk de onderlegger voor de aanstaande stadswijk Almere Hortus. https://www.dearchitect.nl/271131/winy-maas-over-de-floriade-ik-had-liever-meteen-1200-woningen-gebouwd  

Men moet kosten en inkomsten* van Floriade 22 en de wijk Hortus, dus integraal berekenen, zoals het ook in de 7 bovengenoemde doelstelling van de politici was bepaald. https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Beleidsnota_s/Definitief_Ontwikkelingsplan_Floriade.pdf

Om politieke reden heeft men later de oorspronkelijke Floriade Business Case in tweeën gedeeld. Het werd namelijk steeds lastiger om de gestegen kosten van hun Floriade ambities “te verkopen” aan hun kiezers. De interne financiële rapportage bleef hetzelfde. (Zie bijlage)

Na afloop van de Floriade zullen er minimaal 660 woningen worden gebouwd. Op basis van onze ervaring voorspellen wij dat een stuk van de al aangelegde kwetsbare infrastructuur in 2023 kapotgereden worden door het bouwverkeer. Tezamen met o.a. de juridische strijd met de projectontwikkelaars over meer woningbouw, zal dit tot verdere extra kosten leiden. De uitgaven van € 27 miljoen (Bijlage 1) zullen zeker oplopen tot minimaal + € 35 miljoen

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/306440/projectontwikkelaar-hortus-gaat-openlijk-tegen-verhaal-van-gemeente-almere-in

De grondexploitatie van de wijk Hortus heeft tot nu toe al een verlies opgeleverd. Zie de laatste alinea van de onderstaande link + € 17 miljoen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/300909/floriade-gaat-laatste-maand-in-tekort-nu-85-miljoen . De opbrengst van de verkoop van de resterende m2 Floriade-gronden aan ontwikkelaars zien wij ook niet rooskleurig in. Gezien de huidige problematiek met de Weerwater cv is het zeer onwaarschijnlijk dat dit vele miljoenen netto extra gaat opleveren. https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/54329/realisatie-floriadewijk-kan-wel-eens-lang-gaan-duren

Als we deze kosten, veroorzaakt door de Floriade ambities van de politici optellen bij het totaal dan komen we niet op € 157 miljoen (Zie bijlage 1), maar op € 130 + € 52 = € 182 miljoen aan kosten voor Floriade en Hortus. Of te wel bijna € 2000,- per gezin in Almere.

Maar dit is nog steeds niet het hele verhaal. Wanneer we gaan kijken wat de totale kosten voor de Nederlandse belastingbetaler zijn geweest, dan wordt het kostenplaatje nog hoger.

De subsidies betaald door Rijk en Provincie aan de Floriade zijn voor de Almeerse politici in eerste instantie een meevaller. Maar uiteindelijk hebben de bewoners van Almere, net als alle andere Nederlanders daaraan meebetaald. 

We trekken die dus af van de inkomsten. + € 26 miljoen.

Lopend over de Floriade viel het op hoeveel paviljoens er stonden, gefinancierd door de Rijksoverheid, Provincies, o.a. Flevoland en Gelderland en steden zoals Amsterdam, Ede/Wageningen. In totaal schatten wij de ontwikkelingskosten, bouwkosten, exploitatiekosten, afbraak en her-locatiekosten voor de deelnemende Nederlandse overheden op minimaal +€ 8 miljoen. Dit bedrag is al minus de investeringen gedaan door BV Floriade en gemeente met de bovengenoemde subsidie van het Rijk en Provincie.

Hierbij hebben we ook opgeteld de kosten die vaak worden “vergeten” door de overheid. Namelijk het brutosalaris van “Floriade uren “, besteed in alle jaren voor en in 2022, door ambtenaren & wethouders (excl. Almere), gedeputeerden en commissarissen van de Koning. Plus hun reis & verblijf kosten voor het bijwonen van alle vergaderingen.

Een groot aantal zwaar gesubsidieerde organisaties zoals o.a. Almere City Marketing, Visit Flevoland, Amsterdam Partners, NBTC, Horizon Flevoland, PilotM Museum, Aeres Hogeschool en Universiteit Wageningen hebben de afgelopen jaren in het kader van de Floriade, promotiecampagnes uitgevoerd en/of seminars voorbereid en georganiseerd. Bijdrage aan overheidssubsidies in deze activiteiten ongeveer + € 6 miljoen.

Hoewel Regeringscommissaris Anne Marie Jorritsma beweert geen salaris te hebben ontvangen om buitenlandse inzendingen te werven voor haar Floriade, zullen alle businessclass vluchten, verblijven in hotels en diners, het nodige hebben gekost. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/314848/jorritsma-vocht-in-moeizaam-traject-voor-geld-en-erkenning-floriade

Tel daarbij op de bruto uurloon kosten van de feestende 500 aanwezige politici en ambtenaren tijdens de opening, inclusief de Koning en uitgebreide beveiliging, dan heeft de Nederlandse belastingbetaler daar minimaal + € 0,6 miljoen aan mee betaald.

Alle investeringen met belastinggeld van de Nederlands overheden in de doelstellingen van de Almeerse politici met betrekking tot de Floriade 2022 bij elkaar opgeteld, komen we uit op € 182+ € 32,6 = minimaal € 214,6 miljoen aan kosten*. 

Uit ervaring weten wij dat politici de bovenstaande kostenanalyse niet herkennen en daarom ook niet zullen erkennen. Dat is geen kwade opzet, maar ze zijn niet gewend om buiten hun politieke verantwoordelijkheid te denken en op deze manier de kosten te analyseren. Maar het is helaas wel de realiteit dat dit totale bedrag door de overheid met het geld van de Nederlandse belastingbetaler, is besteed aan de Floriade 2022. 

Sinds 2015 wordt de ontwikkeling van de Floriade beschreven in een dynamisch rapport. https://www.looopings.nl/weblog/19277/Vernietigend-rapport-over-Floriade-2022-geen-interessante-attracties-en-reele-kans-op-faillissement.html; Hierin wordt duidelijk welke fouten de politici en hun consultants zoals Bureau Buiten, hebben gemaakt. 

De politici waren al lang van tevoren gewaarschuwd over de risico’s van de Floriade, zoals ook gemeld door Zef Hemel, Hoogleraar Urban Planning. https://zefhemel.nl/2022/06/;

Samenvattend zijn de hoofdoorzaken van het financiële debacle de volgende:

 1. De 7 te ambitieuze doelstellingen die men wilde bereiken met de Floriade.
 2. Tunnelvisie politici en foute adviezen van onkundige consultants.
 3. Foute keuze locatie. Doorsneden door een A6. Bestaande camping en jachthaven moeten worden uitgekocht. Aansluitend parkeerterrein niet mogelijk.
 4. Laaggelegen eilanden en versnipperd expo terrein maken zeer dure grondwerkzaamheden en bouw bruggen noodzakelijk. 
 5. Hoge operationele kosten door te groot expo-terrein van 62 ha en twee ingangen.
 6. Kosten door B&W bewust te laag gepresenteerd in 2014 om gemeenteraad akkoord te laten gaan. Hierdoor een continue stroom negatieve publiciteit door steeds nieuwe “onverwachte “kostenoverschrijdingen.
 7. Fout ontwerp. Niet verrassend door grid-structuur, kaarsrechte paden en te lang (20km) voor 60+ publiek.
 8. Foute keuze thema “Greening”. Is politiek belangrijk, maar geen thema voor entertainment van het massa publiek. 
 9. Verouderd concept Floriade, negatief imago, te duur reclamemedium, waardoor het (tuinbouw)bedrijfsleven niet meer participeert en/of sponsor wil worden.
 10. 50% minder deelnemende tuinbouwbedrijven in vergelijking met voorgaande edities. Hierdoor ontbraken de grote publiekstrekkers, zoals de 13 spectaculaire binnen-tentoonstellingen van 8000 m2!
 11. Officiële entreeprijs € 29-€ 35 en parkeren € 14,50. Veel te hoog in relatie met het weinige aanbod van attracties en inzendingen met “Whow” belevingen.
 12. Geen continuïteit door 7 x wisselende directies en 5 x verantwoordelijke wethouders 
 13. Vertrek van 35 % van de ervaren managers waardoor er geen opbouw was van een hecht team. https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/51264/zorgen-pvv-over-uittocht-bij-floriade 
 14. Vertraging in planning en bouwvergunningen. Na opening veel paviljoens niet klaar.
 15. Met als gevolg veel negatieve publiciteit in cruciale PR weken direct na opening. 
 16. Te mooie artistimpressies in pre-opening fase. Na opening viel de realiteit erg tegen.
 17. Te grote focus op doelgroep jongeren. Daardoor te veel promotie via sociale media en digitale marketing welke de traditionele Floriade doelgroep 55+, niet bereikt.
 18. Te veel handen aan het stuurwiel maakten het project stuurloos; politici, consultants, ambtenaren, MVRDV, NTR, Weerwater CV, directie Floriade BV en RVC.  

Corona en inflatie zijn dus niet de hoofdoorzaken van het Floriade 2022 debacle. 

Politici kunnen het woord Covid wel als “bewijs” 50 x laten opschrijven op bijna elke pagina van een rapport, maar dan nog heeft Covid slechts 10 % invloed gehad op het eindresultaat.

-In 2022 was het aantal toeristen bijna terug op niveau 2019. Https://lnkd.in/e4H6hrUG 

-De potentiële hoofdsponsor Rabobank had in 2015, al lang voor corona laten weten, niet meer in 2022 met € 5 miljoen te sponsoren en in hun kielzog vele andere bedrijven. 

-Kostenstijging door inflatie? PWC waarschuwde in 2016 al in een rapport voor een stijging door veel te laag gebudgetteerde kosten. De inflatie is pas medio 2022 fors gaan toenemen. 

Nee…het zijn politici zoals o.a. Jorritsma, Duivesteijn, Mulder, Herrema en Hoek, die het debacle hebben veroorzaakt. Zij hebben zelf de negatieve publiciteit gecreëerd door hun te grote ego’s, tunnelvisie en onkunde. Niet Omroep Flevoland!

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/306587/door-verliefdheid-en-prestige-mislukken-grote-projecten-zoals-de-floriade;

Het is schandalig hoe deze politici nu proberen anderen de schuld te geven en Covid 

“gebruiken” om extra subsidies los te krijgen bij Provincie en Rijk, voor de Floriade tekorten. Subsidies waar ondernemers in de cultuur, evenementen en recreatiesector vergeefs een beroep op hebben gedaan, zijn nu plotseling wel beschikbaar!

Dankzij o.a. Peter Verdaasdonk en Sven Stimac, die als ex-directeuren het fundament van de Floriade hebben gelegd, maar daarna kapot zijn gemangeld door de ridicule eisen van de politiek, tezamen met o.a. Marc Wijman en Etienne Schifflers; Niek Roozen, Annemarie Gerards, Rachel Camps, die jarenlang onverstoorbaar hebben doorgewerkt en Hans Bakker, die vlak voor opening de moed heeft gehad om aan het roer te gaan staan, is deze Floriade nog iets geworden. Zonder hun professionele inzet was het debacle nog groter geweest!

Het is opvallend hoe de politici, de directie van de Floriade BV heeft aanmoedigt om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken uit de regio, waar hun kiezers vandaan komen.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/303019/flevolanders-kunnen-volgende-week-voor-5-euro-naar-de-floriade.

Door deze “goodwill acties” wilde men politieke steun verwerven en een pijnlijke raads-enquête in de toekomst ontlopen. Dat hierdoor de inkomsten uit kaartverkoop nog lager zijn uitgekomen, maakte de politici niets uit! Hun politieke toekomst is toch immers veel belangrijker dan het belastinggeld van de burger of niet?

Op basis van de opgepompte bezoekersaantallen en “overweldigende belangstelling in de laatste weken”, spreken de politici nu van “een groot succes”! Ook al heeft hun “Wereld Tentoonstelling” ongeveer net zoveel bezoekers getrokken als DierenPark Amersfoort!

Een analyse van de bezoekersaantallen laat zien dat ongeveer 585.000 personen een ticket hebben gekocht. De politici hebben dus een subsidie van € 367- per bezoeker betaald, om hen kennis te laten maken met hun verkiezingsthema “Greening ”! 

Dit is niet alleen oneigenlijke concurrentie met bestaande toeristische attracties en vakbeurzen, maar ook het bewijs dat het reclamemedium “Wereld Tentoonstelling” hopeloos verouderd is! 

 1. Een publiekscampagne via TV, specials in dagbladen en sociale media was veel effectiever geweest!
 2. Met een vak-tentoonstelling en congressen in de Jaarbeurs hadden duizenden ambtenaren, adviseurs, politici en “influencers” ook kennis kunnen maken met het thema “Greening”.

En… tegen aanzienlijk minder kosten dan de € 214,6 miljoen voor een Floriade!

Ongetwijfeld zullen de politici nu gaan beweren dat de Floriade op andere gebieden 

zeer positieve effecten” heeft gehad. Het is de bekende vlucht naar voren om vooral de zogenaamde Floriade Legacy te roemen, maar;

 1. De verbreding van de A6 is niet het gevolg van de Floriade. Al in 2007, lang voor de Floriade bestonden deze plannen. https://www.parool.nl/nieuws/verzet-tegen-plan-a6-a9~bd6753b7/ 
 2. De economische spin-off van € 436-€ 486 miljoen zoals Bureau Buiten voorspelde in 2015, is niet meer dan een paar miljoen bruto geweest. Zie pg 45 via deze link. https://floriade.almere.nl/fileadmin/user_upload/2015_07_22_floriade_masterplan_definitief.pdf
 3. De Floriade Legacy, de woonwijk Hortus is echt geen “World Show Case” voor Greening, zoals Maaike Veeningen, de huidige wethouder EZ, enthousiast beweert. https://dutchitchannel.nl/702153/floriade-expo-als-aanjager-voor-lsquo-growing-green-city-rsquo-almere.html; Bijna elke nieuwe woonwijk in Nederland heeft in 2022 dezelfde of zelfs veel betere “Groene infrastructuur”.
 4. De Floriade hielp 200 werklozen aan een baan en bespaarde € 4 miljoen aan subsidies? Een megasucces claimen politici. Maar in het tweede kwartaal van 2022 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkeloos. In de huidige overspannen arbeidsmarkt hadden de 200 ook een baan gevonden zonder Floriade!
 5. Extra investeringen dankzij de Floriade in Almere? Onzin; dat is een proces van jaren en niet 180 dagen! De negatieve publiciteit over incapabele Almeerse bestuurders heeft eerder investeerders afgeschrikt, dan aangetrokken.
 6. Succesvolle B2B meetings? Slechts 45.000 zakelijke bezoekers zijn gekomen, in plaats van de verwachtte 96.000! https://www.almerezaken.nl/nieuws/interviews/54835/interview-wethouder-veeningen-economische-groei-ondanks-vele-uitdagingen 

Ondanks het debacle in Almere, is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR), in 2032 opnieuw een Floriade wil organiseren! 

 1.  De NTR loopt geen enkel financieel risico.
 2.  De NTR eist van een gemeente “gratis” voorzieningen voor de tuinbouw exposanten, zoals o.a. een hal van 10.000 m2, 6000 m2 kas en € 3 miljoen ter ondersteuning van inzendingen. Plus de IHPA 1% van kaartverkoop. In ruil voor deze exorbitante financiële bijdrage behoeven de NTR en AIPH contractueel niets substantieels te leveren.

http://www.tuinbouwraad.nl/images/Procedure%20en%20randvoorwaarden%20Floriade%202022.pdf

De gemeente Almere heeft kunnen ervaren dat NTR veel beloofd maar bitter weinig waarmaakt. Ook met een financiële bijdrage aan NTR is de participatie van tuinbouwbedrijven in de Floriade 2022, in vergelijking met vorige edities, met 50% afgenomen!  De snijbloemen sector heeft geen geloof meer in een Floriade en daarom ontbraken de 13 spectaculaire binnen-tentoonstellingen van 8000 m2 in 2022! 

DE grote publiekstrekkers vanaf de Floriade 1960!

Opgeteld moet een gemeente ongeveer € 13 miljoen “doneren” aan de NTR om een Floriade “te mogen organiseren”. De NTR verliest haar invloed wanneer hun lobbyactiviteiten niet meer gefinancierd worden door een Floriade. Logisch dus dat zij willen doorgaan.

Dat is ok, maar dan moet de sector zelf een Floriade organiseren en betalen. Net zoals andere bedrijfstakken dat doen door middel van o.a. een HISWA, Vakantiebeurs, TEFAF.

Ons advies aan de NTR is om voor 2032 een permanente locatie te ontwikkelen. Maar dan wel samen met een aantal echte experts, welke bewezen praktijkervaring hebben in de ontwikkeling en bouw van themaparken.

Verbazingwekkend is het om vast te stellen dat de Gemeente Almere, ondanks alle waarschuwingen twee keer de kans heeft laten lopen om te stoppen met de Floriade.

Ook toen de contouren van het financiële debacle al duidelijk zichtbaar werden.

-De eerste keer was in 2015/2016 toen het Rapport Veerman en het PWC-rapport de grote financiële risico’s van de Floriade aan het licht brachten.

-De tweede keer was in juni 2020 toen men midden in de Corona epidemie, zonder gezichtsverlies en minimale kosten de Floriade had kunnen afblazen.

Maar de Almeerse politici besloten alle adviezen van experts uit de praktijk te negeren. Alleen politiek betrouwbare consultants “wiens brood men eet, wiens taal men spreekt “, werden ingehuurd om “het bewijs” te leveren dat “doorgaan” veel beter was.

https://www.quotenet.nl/zakelijk/a41347747/floriade-gokken-met-gemeenschapsgeld/?fbclid=IwAR3Z4IQ27iRqs97GP7XjoBCuHzcFwN35LRhOB7RddjwjdU9WlPk80YRw27A.

Helaas hebben de Almeerse politici nog steeds weinig geleerd en zijn ze vol enthousiasme begonnen met het volgende megalomane project. Het M Museum dat in de top 10 van de Nederlandse musea moet komen. Heeft men ooit de huidige top 10 musea al eens bezocht en weet men hoe die markt in elkaar zit? Er zijn al 631 musea in Nederland, waarvan 127 zich op kunst richten.  https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/314743/kunstmuseum-flevoland-kost-63-5-miljoen-euro 

Alleen met vele miljoenen subsidies per jaar blijven deze bestaande noodlijdende kunstmusea op de been! Willen de bewoners dolgraag een museum of is dit alleen de wens van gedeputeerde Michiel Rijsberman D66 en raadslid Hilde van Garderen VVD. We wensen de inwoners Almere veel wijsheid toe bij nieuwe verkiezingen van de politici, die hun werkelijke belangen vertegenwoordigen in Almere en Provincie Flevoland.

Nawoord.

De cijfers in dit rapport, versie 18 januari 2023, zijn grotendeels gebaseerd op de officiële cijfers van o.a. gemeente Almere, Amsterdam, Rijk en Provincie Flevoland.  

Een ander gedeelte is gebaseerd op schattingen gedaan door ex-medewerkers Floriade’s en een tiental experts uit de themaparken industrie, , tuinbouw, overheid, vastgoed & financiële sector, welke o.a. 3 maal de Floriade 2022 hebben bezocht.  

Voor verdere informatie en vragen: hvandriem[-at-]destination-strategies.com